Din guide till gravidbilder: 3 tips för hur du fångar ett växande liv på bild

Går du eller någon du känner i väntans tider med en mage lika vacker som livet självt? Att uppleva en gravidet är för många något av det mest speciella som finns. Och dessutom något som bara händer en eller ett fåtal gånger, någonsin. Det är en tid av rädsla, förhoppning, förväntan, nyfikenhet och oändligt med kärlek. En tid att minnas och se tillbaka på för alltid. Så se till att föreviga den på bild. Här ger vi dig 3 bra saker att tänka på om du vill fånga ett växande liv på bild eller om du själv önskar bli fotograferad av någon annan.

Please, I’d like to read this article in English!

Samtliga bilder - Foto:  Anna Bergman  Modell:  Lina Nilsson

Samtliga bilder - Foto: Anna Bergman Modell: Lina Nilsson

 

Tips 1. Fotografera i en avslappnad miljö

Att ställa sig framför en kamera för en som inte är van vid det kan vara svårt nog. Att dessutom göra det när ens kropp är i ständig förändring och med kläder som framhäver just denna förändring kan för många, framförallt till en början, kännas obekvämt. Men det är värt det! Att fånga ett växande liv på bild är ett ögonblick av tacksamhet för resten av livet. Så för att din blivande mamma ska få möjlighet att känna sig så avslappnad som möjligt, så snabbt som möjligt, är tips nummer ett att fota i en miljö där hon känner sig avslappnad och bekväm. Förslagsvis i hemmet. Börja i sovrummet om ljuset tillåter då det är lättare att hitta en bekväm och naturlig position i en stor säng. Och när det kommer till kläder, kan det kännas bekvämt att börja med en kimono eller liknande för att tona ner känslan av nakenhet.

fotografera-gravid-mage-fototips-framkalla.jpg
fotografera-gravid-mage-fototips-framkalla.jpeg
 

Tips 2. Naturligt ljus på olika sätt

Det viktigaste med en gravidfotografering är såklart att fånga glowet, alltså att kapsla in hela känslan av den magiska upplevelse som det faktiskt är att baka ett liv på heltid. En konstant närvaro av något större än en själv. Och vet du, det krävs faktiskt ingen studiomiljö med avancerad belysning för att fånga känslan av att bära liv. Se dig istället om i hemmet och undersök: hur faller ljuset? Hur kan vi fånga det från olika vinklar? Hur kan vi flytta runt kamera och mamma för att låta ljuset göra jobbet, helt naturligt, på olika sätt?

Fotografera i motljus: För att framhäva den vackra siluetten av en växande mage blir det effektfullt att fotografera i motljus. Låt en skir gardin täcka fönstret och fånga henne i profil. Låt ljuset falla mellan håret eller genom att posera på ett sätt som framhäver siluetten:

framkalla-fototips-gravidbilder-iphone.jpg
framkalla-fototips-gravidbilder-iphone.jpg

Låt ljuset falla naturligt: Låt henne förbli vid en naturlig ljuskälla, som ett fönster, och rör dig själv runt med kameran. Undersök hur ljuset faller och hur du kan framhäva siluetten på ett nytt sätt med hjälp av ljus och vinkel. Detta är inte lika konkret som att fotografera i motljus men om du undersöker tillräckligt länge kommer du garanterat hitta vinklar som skapar fin kontrast mellan skugga och ljus:

edited.jpg
framkalla-fototips-gravidbilder-iphone.jpg
 

Tips 3. Tänk naturligt rakt igenom

Precis som vi redan gått igenom är naturligt ljus och naturliga miljöer alltid en bra utgångspunkt för att lyckas fånga så naturliga bilder som möjligt. Men också naturlig styling av hår och make ger ett mjukt, levande och ärligt uttryck. Kanske räcker det med en slarvig knut, lite solpuder och läppglans? Det vackra i det naturligt enkla och avskalade, precis som den tid som upplevs. Försök också hitta poser som är smickrande men som ändå ser avslappnade och naturliga ut. Eller kanske poser som framhäver att det faktiskt också är lite tungt och jobbigt emellanåt, men på ett fint sätt? Det viktigaste är att den som blir fotograferad sätter upp riktlinjerna för hur just hon vill att bilderna ska representera graviditeten så att hon känner sig bekväm, vacker och levande. Idag och varje gång hon ser tillbaka på bilderna.

framkalla-fototips-gravidbilder-iphone.jpg
vinkel-5.jpg
vinkel-2.jpg
 

När du/ni väl redigerar bilderna är ett bra tips att alternera mellan svart/vita bilder och bilder i färg. Hitta en ton, alternativt ett filter, och försök få fram samma uttryck på alla bilder så att de hänger ihop både färgmässigt och stilmässigt. Vill du ha tips på hur du redigerar bilder? Läs vår guide för hur du redigerar mobilbilder i 4 enkla steg.

Och till sist, ha kul i skapandet. Då kommer resten av sig självt.

A guide to pregnancy photography: 3 tips on how to capture a growing life on camera

Are you or someone you know in times of expectation with a belly as beautiful as life itself? Experiencing a pregnancy may be one of the most special moments there is. And also something that only happens once or a few times, ever. It’s a time of fear, expectation, hope, curiosity and endless love. A time to remember and look back at forever. So you better make sure to immortalise it on camera. These are our 3 tips on things to keep in mind if you’re about to capture a growing life on camera or if you wish to be photographed by someone else.

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

All images - Photo:  Anna Bergman  Model:  Lina Nilsson

All images - Photo: Anna Bergman Model: Lina Nilsson

 

Tip 1. Capture the photos in a relaxed environment

To pose in front of a camera for someone who’s not used to it can be hard enough. To do it when your body is in constant change and with clothes emphasising this might be very uncomfortable, especially in the beginning. But you’ll get over it, and it’s worth it! To capture a growing life on camera is a moment of pure gratitude for the rest of your life. So, to make sure your future mama is feeling relaxed as soon as possible, tip number one is to do the photoshoot in an environment where she’s relaxed and comfy, as a suggestion in her home. Another good one is to start in the bedroom if the light is good enough, since it might be easier to find a comfortable and natural position in a big bed.

fotografera-gravid-mage-fototips-framkalla.jpg
fotografera-gravid-mage-fototips-framkalla.jpeg
 

Tip 2. Natural light in different ways

The most important part of a pregnancy shoot is to capture the glow, to encapsulate the whole feeling of this magical experience of creating a life full time. A constant presence of something bigger than yourself. And actually, you don’t need a fancy studio with advanced lightning to capture the feeling of carrying life. Instead, have a look around where you are and analyse: how is the light falling? How can we capture it from different angles? How can we move camera and mama to help the natural light do the job in different ways?

Photograph in backlight: To accentuate the beautiful silhouette of a growing belly an impactful tactic is to shoot in backlight. Let a sheer curtain cover the window for a glowy result and capture her profile. Let the light fall through her hair or in a way that enhances the silhouette stance:

framkalla-fototips-gravidbilder-iphone.jpg
framkalla-fototips-gravidbilder-iphone.jpg

Let the light fall naturally: Keep her close to a natural source of light, like a window, and move around her with the camera. Investigate and analyse how the light is falling and how to capture the silhouette in a new way with the help of light and angle. This is not as concrete as photographing in direct backlight but if you spend a good time looking and analysing you’ll soon find new angles that will create a nice contrast between light and shadow:

edited.jpg
framkalla-fototips-gravidbilder-iphone.jpg
 

Tip 3. Thing “natural” all the way through

As we’ve just talked about, natural light and natural environment is always a good starting point to capture photographs as natural possible. But moving on from there, keep the styling of hair and make natural as well for a soft, vivid and honest look. Maybe a messy bun, some sun powder and lipgloss is enough to emphasise the beauty in naturally stripped and simple, just as the whole experience in itself. Try to work out poses that are flattering but at the same time looking relaxed and natural. Or maybe poses emphasising the heavyness in a beautiful way? The most important thing though, is that the person who is to be photographed sets the guidelines for how she wants the photos to represent her pregnancy in a way making her feel comfortable, beautiful and alive. Today and every time looking back at the photographs.

framkalla-fototips-gravidbilder-iphone.jpg
vinkel-5.jpg
vinkel-2.jpg
 

When it finally comes to editing a good one is to alternate between black and white and colour. Find a tone, alternatively a filter, and try to create the same vibe and expression for all your photos making sure they go well together both colour vise and style vise. Want tips on how to edit your photos? Read our guide on mobile photo editing.

And last but not least, have fun while creating. Then the rest will follow!

Så redigerar du dina mobilbilder i 4 enkla steg

Hänförs du också av alla vackra bilder som florerar i våra sociala och digitala kanaler? Men känner att du själv aldrig riktigt får till det? Det är lätt att glömma att många av dessa bilder är tagna med professionell utrustning och redigerade i avancerade program. Men faktum är att det går att skapa ganska mycket magi med och direkt i din telefon. För att visa dig hur har vi satt ihop en guide för hur du redigerar dina bilder i fyra enkla steg med hjälp av exponering, kontrast, färg och beskärning.

Please, I’d like to read this article in English.

redigera-bilder-4-steg-framkalla-fototips

För att vägleda dig genom de 4 olika stegen (exponering, kontrast, färg och komposition) exemplifierar vi 4 olika sätt att arbeta med dem på så att du lär dig skapa olika uttryck, beroende på originalbilden och/eller dina egna preferenser. Vi visar hur du arbetar fram en mjukare ton till hur du skapar en dramatisk svart/vit look eller beskär ett foto drastiskt för att ta fram en helt ny komposition. Alla bilder i artikeln är tagna med och redigerade i en iPhone 8 Plus.

 

Exempel 1: Arbeta fram en mjukare ton

Före vs. efter redigering

Före vs. efter redigering

Ibland kan det vara fint att mätta färger och kontraster för att skapa en mjukare ton i bilden så att den upplevs mer som en dov helhet än en skarp bild.

framkalla-fototips-redigera-exponering-mockup

Steg 1. Öka exponeringen

För att kunna arbeta fram ett mjukare uttryck ökar vi exponeringen något trots att bilden redan är väl exponerad. Detta för att få bort lite av det svarta/skuggorna på ett enkelt sätt.

fk-fototips-redigering-mockups-SA-kontrast.png

Steg 2. Dämpa kontrasterna

För att ytterliga framhäva en mjuk ton drar vi ner kontrasterna lite, så att bilden upplevs mindre skarp.

fk-fototips-redigering-mockups-SA-mättnad.png

Steg 3. Dra ner färgmättnaden

Vi drar ner mättnaden för att få fram de mjuka, blå tonerna och voila, en halvmättad, mjuk och stilistik bild har tagit form.

Framkalla-fototips-rätaupp-beskär

Steg 4. Räta upp horisonten

Fotograferar du med en horisont i bakgrunden är det alltid läge att räta upp den. I detta fall beskär vi inte bilden ytterligare, då den redan är komponerad på det sätt vi tycker passar bra.

 

Exempel 2: Framhäv kontraster och svartpunkter

För vs. efter redigering

För vs. efter redigering

Ibland räcker det med små justeringar för att skapa förändring. Och ibland gör en liten förändring stor skillnad för slutresultatet.

framkalla-fototips-redigera-bilder-iphone

Steg 1. Öka exponeringen

För att framhäva ljuset ökar vi det. Men var försiktig så att du inte drar för mycket i reglaget och allt ljus försvinner ut i en vit klump.

framkalla-fototips-redigera-bilder-iphone-kontrast

Steg 2. Dra upp kontrasterna

För att skapa mer svärta i bilden samt göra den skarpare ökar vi kontrasterna. Men precis som med exponeringen är det viktigt att inte ta i för mycket så att bilden blir för hård och ser överarbetad ut.

fk-fototips-redigering-mockups-bada-mättnad.png

Steg 3. Öka färgerna något

För att ytterligare förstärka kontrasterna, känslan i bilden och skillnaden mellan ljuset som trillar in i den övre delen mot det svarta vattnet i den nedre delen ökar vi färgmättnaden något. Det hjälper oss också att framhäva kvällsljusets varmare känsla.

framkalla-fototips-iphone-redigering-beskär

Steg 4. Beskär för att komma lite närmre

Det är alltid en bra idé att beskära dina bilder något om du inte känner att du lyckades med kompositionen direkt. I detta fall vi komma lite närmre och beskär därför bilden lite grann.

 

Exempel 3. Skapa en dramatiskt svart/vit look

Före vs. efter redigering

Före vs. efter redigering

Har du en bild du verkligen gillar men som kanske blev lite konstigt exponerad (för mörk och för ljus på samma gång som i detta fallet), eller en bild som helt enkelt inte innehåller de färger och det ljus du önskar? Gör den svart/vit!

framkalla-fototips-redigera-bilder-iphone-svartvit

Steg 1. Öka exponeringen

I detta fall himlen redan överexponerad på ett sätt som inte går att rädda utan att hela bilden blir allt för mörk, så istället ökar vi exponeringen och skapar en himmel som är enhetligt vit istället.

framkalla-bilder-svartvit-redigera-iphone

Steg 2. Dra ner mättnaden helt

I nästa steg gör vi bilden svart/vit genom att dra ner mättnaden helt. Detta för att direkt få en uppfattning om hur bilden gör sig utan färg, för att efter det justera kontrasterna.

fk-fototips-redigering-mockups-fåren-kontrast.png

Steg 3. Öka kontrasterna

För att skapa mer dramatik i bilden och öka skillnaden mellan svartpunkterna och det vita drar vi upp kontrasterna. Men ta det varsamt, det är lätt att bilden ser allt för onaturlig ut.

framkalla-bilder-fototips-redigering-beskär

Steg 4. Ta bort störande objekt

För att få ett renare resultat beskär vi bilden och gör oss av med huset. Vi placerar fåren i den nedre vänstra hörnet för en mer intressant komposition.

 

Exempel 4: Tänk om din komposition genom beskärning

Före vs. efter redigering

Före vs. efter redigering

Ibland kan det vara kul att skapa något helt nytt av en redan befintlig bild. Genom att tänka om din komposition och beskära bilden drastiskt kan du få fram ett helt nytt fotografi, nästan.

framkalla-bilder-redigering-exponering

Steg 1. Öka exponeringen

I de allra flesta fall skapar lite mer ljus i bilden ett lite lättare och luftigare intryck. För att framhäva det mjuka i kvällsljuset ökar vi exponeringen även i detta foto.

framkalla-redigera-bilder-fototips-kontraster-iphone

Steg 2. Minska kontrasterna

För att ytterligare ta fram det mjuka och mjölkiga i bilden minskar vi kontrasterna.

öka-färger-redigera-bilder-iphone-framkalla

Steg 3. Framhäv färgerna

För att framhäva färgerna i solnedgången ökar vi mättnaden något. I kombination med exponering och de mjukare kontrasterna behåller vi den dova känslan trots att vi drar upp färgerna.

framkalla-bilder-redigering-beskär

Steg 4. Beskär bilden drastiskt

För att framhäva djupet i bilden och för att komma lite närmre tar vi i lite när vi beskär. Vi går från landskap till porträtt och skapar en helt ny bild av den ursprungliga som suger in sin betraktare på ett nytt sätt.

 

Tänk så enkelt att ändå åstadkomma stor skillnad. Vi hoppas du känner dig inspirerad till att börja leka med reglagen själv. Kanske du till och med ger nytt liv åt en bild du inte ansåg bra nog?

 

Har du inte appen än? Inga problem:

How to edit your mobile photos in 4 simple steps

Are you as well blown away by all the stunning photos circulating our social and digital channels? But at the same time a little put down by that fact that you never seem to manage to capture them yourself? It’s easy to forget that these photos are captured and produced with professional camera gear and advanced programs for editing. But nevertheless, the fact is that you can create quite a lot of magic directly with and in your iPhone. To show you how to, we’ve put together a guide on how to edit your mobile photos in 4 simple steps using exposure, contrast, colour and crop.

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

redigera-bilder-4-steg-framkalla-fototips

To guide you through it all we’re exemplifying 4 different ways to work with the 4 steps (exposure, contrast, colour and crop) in order to inspire you in creating different looks and feels, depending on the original photo and/or your own preferences. We show you how to add a soft tone to create a dramatic black and white look or how to use the crop tool and rethink composition. All photos in the article are captured and edited with an iPhone 8 Plus.

 

Example 1: Add a softer tone

Before vs. after editing

Before vs. after editing

Every now and then it can be really nice to desaturate colours and pull down contrasts to create a softer vibe in your photos. When carefully using your editor, magic happens.

framkalla-fototips-redigera-exponering-mockup

Step 1. Increase exposure

To add a softer vibe we’re increasing exposure a little even though the photo is pretty well lit already. This is to erase a little blacks and shadows in a simple way.

fk-fototips-redigering-mockups-SA-kontrast.png

Step 2. Pull down contrasts

To bring out even more softness we’re pulling down contrasts in order to make the photo a little less sharp.

fk-fototips-redigering-mockups-SA-mättnad.png

Step 3. Desaturate colours

We’re desaturating the colours to enhance the softness in the blues and voila, a desaturated, soft and stylistic photo has taken shape.

Framkalla-fototips-rätaupp-beskär

Step 4. Straighten the horizon

If you’re photographing with a horizon in the background it’s almost always necessary to straighten it. In this case we do no further cropping since composition already is on point.

 

Example 2: Enhance contrasts and blacks for a solid vibe

Before vs. after editing

Before vs. after editing

Sometimes the smallest of adjustments are enough to create a change. And even the smallest of change may create a great difference for finale results. Have a look:

framkalla-fototips-redigera-bilder-iphone

Step 1. Increase exposure

To enhance the lightning in the photo we’re pulling the exposure bar up. But be careful to not overdo it, creating a big bulb of white light instead of an interesting lightning effect.

framkalla-fototips-redigera-bilder-iphone-kontrast

Step 2. Enhance contrasts

To bring out the blacks and making the photo more sharp we’re adding a bit of contrast. But as with exposure, don’t overdo it so that your image looks too hard and too edited.

fk-fototips-redigering-mockups-bada-mättnad.png

Step 3. Add some colour

To enhance the vibe of the photo and differentiate the light soaking the upper part from the black water in the bottom we’re adding some more colours by saturating it. This will also bring out the warmth from the evening light a bit more.

framkalla-fototips-iphone-redigering-beskär

Step 4. Crop to get a little closer

It’s always a good idea to crop your photos if you didn’t nail composition when capturing. In this case we’d like to get just a little closer and crop to make it happen.

 

Example 3. Create a dramatic black and white look

Before vs. after editing

Before vs. after editing

Did you take a photo that you really like but that unfortunately got badly exposed (too dark and too bright at the same time as in this case), or a photo that just does not reflect the colours as you wished them to? Make it black and white!

framkalla-fototips-redigera-bilder-iphone-svartvit

Step 1. Pull up the exposure

As in this case the sky is already over exposed and can not be saved, so instead we increase exposure even more to create a solid white sky instead.

framkalla-bilder-svartvit-redigera-iphone

Step 2. Desaturate completely

In the next step we’re making the photo black and white by desaturate it fully. By doing so it’s easier to adjust contrasts.

fk-fototips-redigering-mockups-fåren-kontrast.png

Step 3. Increase contrasts

To create more drama and to increase the difference between the whites and the blacks we’re adding more contrast. But do so with care, we don’t want our photos to look unnatural.

framkalla-bilder-fototips-redigering-beskär

Step 4. Remove objects

To get a cleaner look we’re cropping the photo to get rid of the house. At the same time we’re placing the sheep in the bottom left corner for a more interesting composition.

 

Example 4: Rethink and redo composition using crop tool

Before vs. after editing

Before vs. after editing

Sometimes it’s fun to create something new from something old, right!? By cropping your photo drastically to redo composition you may end up with a completely new photo, almost.

framkalla-bilder-redigering-exponering

Step 1. Increase exposure

In most cases a little more light can create a softer and more airy vibe to a darker photo. To enhance the softness in the evening light we’re pulling the exposure bar up a little.

framkalla-redigera-bilder-fototips-kontraster-iphone

Step 2. Soften the contrasts

To bring out the milky evening tones we’re decreasing contrasts. But just a little, we don’t want the photo to fade away completely.

öka-färger-redigera-bilder-iphone-framkalla

Step 3. Enhance colours

We still want the colours of the beautiful sunset to be present so we saturate s little. In combination with more exposure and less contrasts this helps us creating a colourful yet soft look.

framkalla-bilder-redigering-beskär

Step 4. Crop the photo drastically

Now, to create even more depth we’re taking full advantage of the crop tool going from a landscape shape to portrait, creating a new photo from the old one that will pull in the onlooker even more.

 

So simple to create such big difference, right!? We hope you’re inspired enough to start playing around with the editing tools on your own. Maybe you breathe new life into a photo you thought had nothing more to give?

 

Don’t have the app yet? No problem:

Bli en bättre iPhonefotograf — 5 tips på hur du fotograferar vintern

Dags att ta på mössa, vantar och långkalsonger och ge dig ut. För även om vi redan börjat se våren någonstans långt bort i horisonten är det fortfarande en bra stund kvar av vintern. Den mörka, långa och kalla men också vackra, mysiga och härliga. Så, för att hylla även denna årstid och det absolut bästa med den har vi satt ihop en guide för hur du fångar vintern på bild på 5 olika sätt.

Please, I’d like to read this article in English!

bli-en-bättre-iphone-fotograf-tips

Tips 1. Fånga ljuset när det väl är framme

Vintern är till stor del ett tjockt mörker där solen ofta lyser med sin frånvaro och där dagsljuset är knappt. Men misströsta ej. När solen väl är framme och lyser upp en kall vinterdag är det kanske bland det vackraste som finns, så se till att ta till vara på ögonblicket, njut och fånga det på bild. Lek med olika perspektiv och låt naturen skapa ett naturligt ljusspel, som i bilden nedan. Genom att ta bilden i grodperspektiv låter du storheten i träden, ljuset och snön framhävas än mer. Låt dig själv bli något väldigt litet i något väldigt stort, vackert och hänförande.

 

Tips 2. Fånga det vackra i det melankoliskt grå

Ibland kan det grå kännas som ett tjockt töcken en aldrig lyckas ta sig ut ur, men med lite tankekraft och inställning är det lätt att omvandla det melankoliska till något mysigt och vackert. Inte sant? Så istället för att hålla dig inne när det känns som mest trist, ta med dig din kamera, dra på dig varma kläder och ge dig ut och upptäck allt det vackra det grå kan framkalla.

 

Tips 3. Fånga känslan av vintern precis så som du ser den med hjälp av komposition

Ibland är allt som behövs för att hitta de bästa av motiv att bara stanna upp. Titta ner på marken som bär dig eller fånga världen så som både du och ditt motiv ser den. Utnyttja sedan den miljö du fotograferar i och leta efter nya vinklar och perspektiv för din komposition.

Arbeta med white space och låt denna teknik framhäva det du ser genom att låta en stor del av bilden bestå av “ingenting”. På så sätt blir ditt fotografi luftigt, stilistiskt och berättande på samma gång. Oftast är det de små ögonblicken som framkallar de starkaste av positiva känslor. Som att känna och höra snön knarra under dina fötter för att sedan stanna upp och låta dig bländas av det vita i det lugna ögonblicket. Ibland är det så enkelt som känslan av att känna dig rotad i marken, i all sin enkelhet. Föreviga detta och skapa en samling minnen att dekorera vardagen med. Kanske du till och med kan höra snön och tystnaden när du ser tillbaka på dina bilder?

somduserden2.jpg

Centralperspektivet är exempelvis ett effektivt sätt att skapa djup i bilden så att den suger in sin betraktare. Att också placera ditt objekt med ryggen mot dig själv för att fånga både ditt objekt och det hen ser på samma bild. Detta är ett lätt sätt att berätta en historia i en historia och samtidigt fånga ögonblicket på ett försiktigt och ödmjukt sätt.

somduserden1.jpg

När du aktivt arbetar med kompostition och berättande även i de enklaste av bilder skapar du automatiskt stilistiska fotografier som kan bli till din alldeles egna fotokonst.

 

Tips 4. Hitta den avvikande färgen och låt den poppa

Vintern är inte känd för att vara den mest färgstarka av våra årstider, snarare tvärt om. Eller? Om en öppnar sina sinnen och ser sig noga omkring går det att hitta färg i den mest entoniga av tider. Ibland helt naturligt, ibland från det av människan skapat.

fk-fototips-vintern-färg-02.png

Genom att aktivt se dig om efter avvikande färger i din miljö kommer det garanterat hjälpa dig att fånga motiv som både är intressanta att se på samtidigt som de ofrånkomligt drar betraktarens ögon åt sig. Och har du tur kanske du till och med upptäcker både nya platser, människor, vinklar och vrår i din närmiljö.

fk-fototips-vintern-färg-01.png

Så vad gör du med alla dina vintrigt härliga bilder när de väl ligger på där i kamerarullen på din iPhone? En bra idé är att samla dem i Memory Boxar och skapa samlingar av olika händelser, resor, perioder eller dagar. Och visste du att med varje Memory Box medföljer ett kort för arkivering? Det ska vara lätt att hålla ordning på livets alla ögonblick, tycker vi.

framkalla-bilder-vinter-fototips
 

Tips 5. Gå ut, njut och ha kul!

fotografera-vintern-iphone-fototips-framkalla

Ibland blir de bästa bilder till när vi förväntar det som minst. Vårt sista, och kanske viktigaste tips lyder därför - gå ut, plocka fram barnet i dig och ha kul. Men (!) med kameran redo, för man vet ju aldrig! Kanske fångar du årets bild att rama in som kan glädje ett hem i många, många år framöver?

framkalla-inramning-fototips-iphone-vinter
 
 

Har du inte appen än? Inga problem:

Step up your iPhone photography — 5 tips on how to photograph winter

Time to put on your beanie, gloves, long johns and head out in the cold. ‘Cause even though we can spot spring somewhere about in the horizon it’s still quite a while left of winter. The dark, long and cold but also the beautiful, cosy and in many ways delightful one. So, to celebrate this crispy season we’ve put together a guide on how to photograph winter in 5 different ways. Let’s head out, shall we?!

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

bli-en-bättre-iphone-fotograf-tips

Tip 1. Capture the light once it strikes

The winter season is in many ways covered in darkness where that sun is shining of absence. But, once it’s out drenching a cold winters day in its rays, it may be one of the most beautiful things there is. So make sure to be there to enjoy it and capture it on camera. Play around with different perspectives and let nature in itself create a nature play of light, as in the photograph below. By capturing the photo in a frog perspective you allow the greatness in the trees, the snow, the light, yes, nature itself, shine through your photograph. Let yourself become something very small in something very big, beautiful and mesmerising.

 

Tip 2. Capture the beauty of grey melancholy

Sometimes the winters grey feels like a thick lid one never manage to get out of, but with a little help of positive thinking you may approach it in a different way. Turn the grey into something cosy and beautiful instead. Right!? So, instead of hiding indoors when winter is dull, bring your camera and warm clothes, get out and explore all the beauty the grey can arouse.

 

Tips 3. Capture the world just the way you see it and encapsulate that winter feel with a little help of composition

Sometimes all you need to find the best motives is to simply stop, look, feel and capture. Look down on the ground that carries your feet or capture the world the way both you and your object sees it. Take advantage of the environment you’re photographing and look for new angles and perspectives for your composition.

Work with white space and let this technique highlight what you see by letting a great part of the photography consist of “nothing”. When thinking in terms of white space you create an airy, stylistic and telling image all at once. Very often it’s the small moments provoking the strongest and most positive feelings. As when the snow squeak underneath your feet and you stop to listen to the calmness of a snowy landscape. Sometimes it’s as simple as feeling grounded. Eternalise this simplicity by creating a collection to decorate your everyday life with. Maybe this will make you hear the calmness of the snow every time you look at your printed photographs?

somduserden2.jpg

The central perspective is an example of an effective way to create depth in your photograph as well as captivating the attention from the on looker. To place your object with its back towards you creates a story in a story. It’s a way to capture what both you and your object sees in a careful, humble way.

somduserden1.jpg

When you work with composition and story telling even in the most simple of photographs you automatically create stylish photographs that easily can be turned in to your personal photo art.

 

Tip 4. Find the differing colour and let it pop

No, the winter is not famous for being the most colourful of seasons, rather the opposite. Or? If one open up once senses and start to carefully look around you’ll find that you may stumble upon colour even in the most dull times. Sometimes naturally, sometimes from what humanity created.

fk-fototips-vintern-färg-02.png

By actively searching for differing and popping colour in your surroundings you’re guaranteed to capture photos that are both interesting and beautiful to look at. And if you’re lucky you may even discover new places, people, angles and spaces in your everyday surroundings.

fk-fototips-vintern-färg-01.png

So, what to do then with all you winter crispy picture once they’re flooding your iPhones camera roll? A good idea is to collect them in Memory Boxes to create collections from different moments, travels, periods or days. And did you know, with every Memory Box comes a moments and memories-card free of charge. We do believe it should be easy to organise all those precious life moments.

 

Tip 5. Get out there, enjoy and have a lot of fun!

fotografera-vintern-iphone-fototips-framkalla

Sometimes the best of photos just happens when we expect it the least. Our last, and maybe most important tip goes by the old goody - get out, find the kid in you and have fun. But (!) with your camera ready, cause you never know! Maybe you capture the photograph of the year. If so, frame it and let it fill a home with joy for years and years to come…

framkalla-inramning-fototips-iphone-vinter
 
 

Don’t have the app yet? No problem:

Hylla kärleken: Framkalla minnen på Alla Hjärtans Dag

Vem älskar du? Din mormor, din vän, din fru, din hund, din kille, sambo, ditt barn eller dina föräldrar? Vem det än må vara - Alla Hjärtans Dag är ett ypperligt tillfälle att fira kärleken! Vi har alla berättelser värda att berätta, och vad är bättre än att hylla dem än genom framkallade bilder från livets alla stunder?Please, I’d like to read this article in English!

framkalla-minnen-alla-hjartans-dag.jpg
prints-for-valentines
 

Rama in livet

Sprid kärlek varje dag genom att dekorera ditt hem, eller hemmet till den du älskar, med inramade bilder från ett kärleksfullt ögonblick. Ge bort en inramning till dig själv eller till den du håller kär. Eller varför inte båda?!

print-photos-valentines
framkalla-bilder-alla-hjärtans-dag
 

Ge bort en låda med minnen istället för choklad

En box choklad kan aldrig slå fel men den varar inte särskilt länge. Så varför inte uppgradera till en box full av värdefulla minnen och ögonblick istället? Den smakar kanske inte lika gott, men den kommer garanterat att framkalla leenden och uppskattning som varar… för alltid!

memorybox_framkalla_App_appstore_valentines
 

Gåvor som betyder mer

Vi har lärt oss att våra framkallningar främst skapas som gåvor, oavsett säsong. Antingen till en själv, eller till en älskad. Därför vill vi att det ska vara lätt att skapa de mest personliga av gåvor: med varje Memory Box medföljer dessa “With Love”-kort helt kostnadsfritt. Allt du behöver göra är att signera. Tänk så enkelt att skapa något så meningsfullt…

withlove_tofromcard_framkalla_App_appstore
 

Har du inte appen än? Inga problem:

download_framkalla_App_appstore

Celebrate love: Gift a printed memory or many

Who do you love? Your grandma, your friend, your wife, your dog, your boyfriend, your kid or your parents? Who ever it may be - Valentines Day is the perfect opportunity to celebrate love in all forms! We all have stories worth telling, and what better way to celebrate them than through printed photos from all those precious moments in life?

Jag vill gärna läsa artikeln på svenska, tack!

framkalla-minnen-alla-hjartans-dag.jpg
prints-for-valentines
 

Frame life

We believe that love should be spread every day and a brilliant way to do just so is by turning a loving memory into a Framed Print decorating your home, or the home of a loved one. Right!?

print-photos-valentines
framkalla-bilder-alla-hjärtans-dag
 

Gift a box of memories instead of chocolate

A box of chocolate can never go wrong but it wont last too long. So why not upgrade the box to one filled with precious moments and memories instead? It may not be as tasty, but we can guarantee smiles and appreciation that will last… Forever!

memorybox_framkalla_App_appstore_valentines
 

Gifts that truly matter

If there’s one thing we’ve learnt lately, it’s the fact that our range of prints are mainly created as gifts, regardless the season. So we believe it should be easy to gift the most precious things in life: With every Memory Box comes a With Love Card free of charge. All you need to do is sign it, seal it and gift it with, yes, love. So simple to create something so truly meaningful…

withlove_tofromcard_framkalla_App_appstore
 

Don’t have the app yet? No problem:

download_framkalla_App_appstore